1. Sąvokos
  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima identifikuoti pagal socialinius, kultūrinius, fiziologinius ar psichologinius faktorius, kai jie naudojami atskirai arba kartu su kita papildoma informacija.
  2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ įregistruotas juridinis asmuo UAB On Hook , juridinio asmens kodas302891189, registruotos buveinės adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, el. svetainė www.onhook.lt arba onhook.lt
  3. Partneris – Juridinis asmuo, kuris parduoda prekes ir/ar teikia paslaugas Pardavė Taip pat – juridinis asmuo, su kuriuo bendradarbiauja Pardavėjas, kad įvykdytų Pirkėjų užsakymus ar įgyvendintų bendrus projektus.
  4. Pirkėjas – Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka. Nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas arba savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija. Juridinis asmuo. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  5. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie Pirkėjo Asmens duomenų rinkimą, duomenų saugojimą ar kitokį disponavimą jais, naudojantis Svetaine.
  6. Svetainė – elektroninė parduotuvė onhook.lt arba onhook.lt
  7. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  8. Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir są

 

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės), yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektorninės prekybos direktyva ir poįstatiminiais aktais.
  2. Taisyklės galioja visiems Pirkėjo pirkimams, iki tol, kol Svetainėje lt nėra paskelbtos atnaujintos Taisyklės. Taisyklės galioja visiems pirkimams, kurie atliekami be registracijos.
  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie taisyklių atnaujinimus informacija pateikiama svetainėje onhook.lt. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  5. Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Pardavėjo Svetainėje skelbiama „Privatumo politika“. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti „Privatumo politika“.
  7. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė onhook.lt, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba onhook.lt veiklos planavimui ir analizei. onhook.lt taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais onhook.lt veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“).
  8. Jei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti dokumentus ar kitokią informaciją elektroniniu paštu, už teisingo ir veikiančio Pirkėjo elektroninio pašto pateikimą Pardavėjui, visais atvejais atsako pats Pirkė
  9. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja perkant šias prekes el. parduotuvėje ir mūsų parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje ir mūsų parduotuvėje yra nurodytos Eurais įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
  10. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėjelt
  11. Taisykles patvirtinus Pirkėjuiyra abiems šalims galiojantis teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo bei grąžinimo tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos ir abiejų šalių atsakomybė

 

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  1. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma kiekvieno užsakymo metu.
  2. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.
  3. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  4. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško šiose Taisyklėse numatyto abiejų Šalių įsipareigojimų į
  5. Pardavėjas pasilieka sau teisę kiekvieną Pirkėjo užsakymą saugoti Svetainės duomenų bazė

 

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
  2. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir Svetainės Privatumo politika, bei LR teisės aktais ir privalo vykdyti į
  3. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.
  4. Pirkėjas el. parduotuvėje užsakymo formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik pats Pirkė
  5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją paštu info@onhook.lt. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
  6. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
  7. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
  8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo duomenų. Jeigu Jūs prarandate duomenis, privalote nedelsiant informuoti Pardavėją paštu info@onhook.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko Pirkėjas.
  9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  10. 8. punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
  11. 8. ir 4.9. punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
  12. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.
  13. Pirkėjas, užsisakęs prekes, privalo atlikti apmokėjimą už jas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo suformavimo. Neatlikus apmokėjimo per šį terminą, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo prekių krepšelį ir atšaukti Pirkėjo užsakymą.
  14. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių numatyta tvarka.
  15. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių numatyta tvarka.
  16. Pirkėjas turi teisę pakeisti / grąžinti prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.

 

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas turi teisę nutraukti arba laikinai sustabdyti Svetainės veiklą iš anksto apie tai nepranešęs Pirkė Tokiu atveju – visi patvirtinti užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  2. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, kurio nepasiekus, užsakymas nebus vykdomas.
  3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų/prekių, siūlomų Svetainėje, apimtį, būdą, kainą. Pardavėjas turi teisę apmokestinti papildomas paslaugas ar jų dalį. Kai Pirkėjas su tuo nesutinka, jo užsakymas anuliuojamas.
  4. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą banko pavedimu ir per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos neatlieka užsakymo apmokėjimo, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo prekių krepšelį ir atšaukti Pirkėjo užsakymą.
  5. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu (COD) numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
  6. Jei Pirkėjas pasirenkaužsakymo apmokėjimo būdą atsiimant prekes OnHook parduotuvėje ir neatvyksta prekių atsiimti per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie tai, jog prekės yra paruoštos atsiėmimui, gavimo datos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti Pirkėjo užsakymą.
  7. Kai Pirkėjas bando pakenkti Svetainės saugumui, funkcionalumui, nevykdo įsipareigojimų ar siekia padaryti kitokią neigiamą įtaką Svetainės veiklai, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti arba visai panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine.
  8. Pardavėjas turi teisę talpinti nuorodas į kitus internetinius tinklapius, tačiau už jų turinį – neatsako.
  9. Pardavėjui kilus klausimų dėl Pirkėjo užsakymo, jis turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais Pirkėjo kontaktais.
  10. Pardavėjas turi teisę išskaidyti Pirkėjo prekių krepšelį į atskirus užsakymus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti vienu bendru užsakymu). Tokio išskaidymo atveju, papildomų paslaugų (pavyzdžiui, prekių pristatymo) kaina gali skirtis nuo papildomų paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės apraš
  11. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kituose Svetainės dokumentuose nurodytomis sąlygomis, suteikti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainės paslaugomis.
  12. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.
  13. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje onhook.lt skelbiamos sąlygos.
  14. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  15. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo teisę į privatumą ir neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo Asmens duomenų ar užsakymų istorijos (išskyrus atvejus, kurie numatyti Svetainės Privatumo politikoje).
  16. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklė
  17. Jei Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją, arba Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką arba kuo panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas privalo jam grąžinti pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir atšaukti užsakymą.
  18. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.8. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.9. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui.
  19. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
  20. Pardavėjas negrąžina pinigų už dovanų kuponą.
  21. Pardavėjas privalo vykdyti visas pareigybes, numatytas šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje ir LR teisės aktų.

 

 1. Prekių kainos, prekių užsakymas ir apmokėjimo tvarka
  1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme onhook.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
  2. Papildomos paslaugos (prekių pristatymas, užnešimas ir kt. papildomos paslaugos) į prekės kainą neįeina, jei Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip.
  3. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:
   1. per mokėjimo sistemą „PaySera“;
   2. banko pavedimu;
   3. prekes atsiimant mūsų parduotuvėje;
   4. bankine kortele;
   5. Grynaisiais prekių pristatymo metu;
  4. Pardavėjas turi teisę Svetainėje bet kada keisti apmokėjimo būdą prieš tai neįspėjęs Pirkė
  5. Pardavėjas gali bet kada keisti prekės kainą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas jau patvirtino užsakymą. Po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, prekės kaina negali kisti, nebent tai būtų dėl objektyvių, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių (pavyzdžiui, informacinių sistemų techninių klaidų). Tokiu atveju, Pirkėjas turi teisę nesutikti su pakitusia prekės kaina ir anuliuoti užsakymą. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui privalo būti grąžinti pinigai (jei jis jau buvo apmokėjęs užsakymą).
  6. Pardavėjas pasilieka sau teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį. Jo nepasiekus, Pardavėjas pasilieka sau teisę taikyti papildomą administravimo mokestį arba tokio užsakymo nepatvirtinti.
  7. Pirkėjo prekės krepšelyje ir jo užsakymas saugomos 3 (tris) darbo dienas (jei Svetainėje Pardavėjas nenurodo kitaip). Neapmokėjus prekių per šį laiką, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą prieš tai jo neįspėję
  8. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
  9. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma Bankine kortele, Paysera arba Bankiniu pervedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas;
  10. Gavus apmokėjimą už užsakytas prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo Pirkėjui terminas.
  11. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros ir/ar kiti dokumentai) būtų siunčiami registracijos (arba užsakymo) formoje Pirkėjo nurodytu elektroniniu paš Jei Pirkėjas pateikė netinkamą ar klaidingą elektroninį paštą ir dėl to negavo prekės pirkimo dokumentų, Pardavėjas už tai neatsako.

 

 1. Prekių pristatymas
  1. Pardavėjas Svetainėje nurodytais būdais prekes pristato visoje Lietuvoje (nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip).Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 25 EUR.
  2. Pirkėjas, pildydamas užsakymą, privalo pasirinkti vieną iš Pardavėjo siūlomų prekių pristatymo būdų ir nurodyti tikslią pristatymo vietą bei teisingą kontaktinį telefono numerį.
  3. Pirkėjas įsipareigoja užsakymą priimti pats ir, prireikus, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai Pirkėjas užsakymo pats atsiimti negali, tačiau, remiantis Pirkėjo pateiktais duomenimis, jis pristatytas teisingu adresu kitam subjektui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų.
  4. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  5. Jei Pirkėjo užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Pirkėjui per 2 – 4 darbo dienas. Jei Pardavėjo sandėlyje esančios prekės užsakymas pateikiamas iki 13 val., galite tikėtis prekes gauti jau kitą darbo dieną.
  6. Jei Pardavėjas pažeidžia užsakymo pristatymo terminus, Pirkėjas turi teisę  anuliuoti užsakymą. Tokiu atveju, per 14 (keturiolika) darbodienų, Pirkėjui turi būti grąžinti visi sumokėti pinigai. Pardavėjas atleidžiamas nuo šios atsakomybės, jei tokie terminų pažeidimai įvyko ne dėl jo kaltės (o, pavyzdžiui, dėl trečiųjų asmenų ne laiku pristatytų prekių Pardavėjui ar dėl kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių).
  7. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  8. Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu užsakymo suma yra 60 EUR ir daugiau.* Pristatymo kaštus Pardavėjas kompensuoja savo sąskaita, ir nė viena prekė dėl to nepabrangsta.

*išskyrus pristatymą į Kuršių Neriją, pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja 25 EUR.

 1. Jei užsakymo suma mažesnė negu 60 EUR, pristatymas kainuoja 5 EUR.**

**pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 25 EUR.

 1. Prekės klientui pristatomos:
  1. Per DPD kurjerių tarnybą*

*Pristatymo kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus.

 1. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti prekių pristatymo mokestį, priklausomai nuo užsakytų prekių sumos ir kiekio.
 2. Jei Pirkėjo užsakytų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti kažkurios prekių pristatymo paslaugos, nurodytos Svetainėje, (pavyzdžiui, pristatymo į siuntų terminalus), Pirkėjas neturi teisės dėl to reikšti pretenzijų Pardavė
 3. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo iš
 4. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu (DPD kurjeriu) patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė). Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant pardavėjo atstovui (DPD kurjeriu), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Siuntos pažeidimo aktą su pardavėjo atstovo (DPD kurjerio) ir Pirkėjo parašais išsiųsti paštu info@onhook.lt. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų ir pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
 5. Pirkėjas atsiimdamas prekę patvirtina, kad ši jam buvo pristatyta kokybiš Nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui, Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę dėl prekės gedimo, žlugimo ar kitokio netinkamo veikimo.
 6. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją paštu info@onhook.lt. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžinti pinigus už prekę.
 7. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per Svetainėje nurodytus terminus arba jei per šiuos terminus Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ir įteikti jam prekių, tokiu atveju, Pardavėjas arba jo įgalioti atstovai, susisiekia su Pirkėju ir susitaria kitą pristatymo laiką. Jei po tokio susitarimo Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių, jo užsakymas anuliuojamas ir jam grąžinami pinigai (atskaičiavus pristatymo mokesčius, banko pavedimo mokesčius ir, jei buvo taikoma, – administracinį mokestį).
 8. Kai Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir jei už jas nebuvo sumokėjęs, tokiu atveju, jo užsakymas anuliuojamas.

 

 1. Prekių kokybės garantija
  1. Kiekvienos prekės, kurią siūloma įsigyti Svetainėje, kokybę, parametrus bei aprašą galite rasti Svetainėje esančiame prekės apraš
  2. Prekė laikoma kokybiška, kai prekės aprašymas atitinka prekės savybes.
  3. Pardavėjas turi teisę skirtingoms prekių rūšims suteikti skirtingą prekių kokybės garantiją, kurios terminai bei kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ir/ar prekės dokumentuose.
  4. Pardavėjo teikiama prekės kokybės garantija neapriboja Pirkėjo teisių, kurias, nusipirkus nekokybišką prekę, jam suteikia LR teisės aktai.
  5. Pardavėjas neteikia prekės garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus atvejus, kai Svetainėje aiškiai nenurodoma kitaip).
  6. Jei Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją dėl prekių garantinio aptarnavimo, Pardavėjas tokiu atveju nukreipia Pirkėją į aptarnavimo centrus.
  7. Pardavėjas neatsako už tai, jei Svetainėje esančios prekės savo forma, spalva ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, spalvos bei kitų savybių dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterinio ar mobilaus įrenginio ekrano parametrų.
  8. Svetainėje esančios prekės spalva, forma ar kitos savybės gali skirtis nei nurodoma Svetainėje patalpintoje prekės nuotraukoje, ir tai nėra priežastis Pirkėjui reikšti pretenzijas dėl netinkamos prekės kokybė
  9. Garantija teikiama tik prekei, kurios konstrukcija ir komplektacija yra nepakeista paties vartotojo.
  10. Garantija neteikiama jeigu:
   1. produktas grąžinamas be pirkimo dokumentų;
   2. gedimas atsirado netinkamai eksploatuojant, transportuojant ar prižiūrint prekę, neatsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ar instrukciją;
   3. produkto remontą vykdo tretieji asmenys;
   4. pastebima, kad tyčia yra pažeistas ar mechaniškai sugadinta prekė.

 

 1. Prekių grąžinimas
  1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai pranešdamas PardavėŠi teisė netaikoma sutartims, nurodytoms LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui užpildydamas Sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas kitokį aiškų rašytinį pareiškimą Svetainėje nurodytais Pardavėjo kontaktais. Pranešimas laikomas gautu, kai Pardavėjas apie tai patvirtina Pirkė
  3. Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuojamos iš grąžinamos sumos. Tokiu atveju, jeigu grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo.
  4. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui.
  5. 14 dienų prekės grąžinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pirkėjui buvo įteikta prekė.
  6. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo dienos, pakeisti prekes analogiškomis tik kitokių matmenų, formų, spalvos prekė Jei, keičiant prekę, susidaro kainų skirtumas, tai jį padengia Pirkėjas. Pirkėjas savo norą pasinaudoti šia teise išreiškia pranešime, kurį prideda kartu su grąžintomis prekėmis Pardavėjo nurodytais kontaktais.
  7. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę bei pirkėjo išreikštą  norą dėl prekės pakeitimo, privalo pakeisti ją analogiška preke (tik Pirkėjo nurodytu dydžiu, spalva, modeliu ar komplektacija). Jei Pardavėjas neturi galimybės pakeisti grąžintą prekę analogiška, tokiu atveju Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami pinigai.
  8. Pirkėjui pinigai grąžinami į jo nurodytą banko sąskaitą  (nebent Šalys susitaria kitaip).
  9. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
  10. Grąžinamos prekės privalo būti:
   1. originalioje siuntoje
   2. originalioje tvarkingoje pakuotėje, pakuotė nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota;
   3. prekė nenaudota ir nesugadinta;
   4. prekė nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
   5. grąžinama prekė pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
   6. grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas (čekis, sąskaita faktūra), garantinis talonas (jei jis buvo išduotas)
  11. Prekes grąžina Pirkėjas savo kaštais Pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybė
  12. Jei grąžinama prekė buvo naudota, sugadinta, netvarkinga ar kitaip pažeista, Pardavėjas pasilieka sau teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjui pinigų
  13. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

 

 1. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Visa atsakomybė už padarinius, kilusius dėl neteisingų duomenų pateikimo, atitenka Pirkė
  2. Pardavėjas neatsako už nuostolius, kurie kilo dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ar kitais Svetainėje pateiktais dokumentais, nors turėjo tokią galimybę.
  3. Jei Svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, Pardavėjas už juose skelbiamą informacijos tikslumą, teisingumą bei turinį
  4. Jei Pirkėjo duomenimis naudojasi trečiosios šalys, už trečiosios šalies veiksmus Pardavėjas neatsako.

 

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  1. Pardavėjas pasilieka sau teisę organizuoti įvairias akcijas, žaidimus, loterijas ir skelbti juos Svetainėje ir/ar siųsti juos Pardavėjo nurodytais kontaktais.
  2. Pardavėjas turi teisę keisti akcijų bei žaidimų sąlygas arba juos visai nutraukti.

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų Nepavykus susitarti, Šalių ginčai sprendžiami LR teisės aktų numatyta tvarka.

Prekė įdėta į krepšelį

Krepšelis